Ki részesüljön idén kitüntetésben Piliscsabán?

09:03 | 2019 01. 02.

Kategóriák: Önkormányzati Hírek

Piliscsaba önkormányzatának képviselő-testülete a helyi közügyek terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény, valamint a város életében meghatározó életmű és kimagasló szakmai munka elismerésére az alábbi címeket, illetve díjakat alapítja és adományozza:

  • Piliscsaba Város Díszpolgára,
  • Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért,
  • Dicséretes Piliscsabai Porta,
  • Piliscsabáért Emlékplakett,
  • Piliscsaba Vállalkozója díj,
  • Kiemelkedő Sportteljesítményért díj.

Jelölést nyújthat be minden piliscsabai állandó lakóhellyel rendelkező, választásra jogosult polgár vagy piliscsabai székhellyel rendelkező szervezet, vállalkozás. A városi kitüntető és elismerő címekre történő jelöléseket január 31-ig kell eljuttatni írásban, papír alapon a polgármesterhez. A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölő személy aláírását vagy a jelölő szervezet nevét, címét, vállalkozás vagy civil szervezet esetén a cégszerű aláírást, a jelölt személy nevét, az elismerő cím megnevezését, valamint a jelölés indokolását, részletes leírását (méltatást).

A városi kitüntető és elismerő címek alapításáról, valamint azok adományozásának rendjéről Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2016. (X. 12.) önkormányzati rendeletében olvashatnak. A rendelet teljes terjedelmében olvasható a város honlapján is: www.piliscsaba.hu.

1. Piliscsaba Város Díszpolgára

A díszpolgári cím bármely Piliscsaba Városban állandó lakhellyel rendelkező vagy onnan elszármazott és Piliscsaba városáért évek hosszú során át anyagilag, erkölcsileg vagy más módon sokat tett, vagy országosan, nemzetközileg elismert természetes személynek adományozható. Évente egy díszpolgári cím adományozható, melyet díszpolgári oklevél örökít meg. A díszpolgári cím posztumusz is adományozható.

2. Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért

A Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért elismerő címet az az önkormányzati alapítású és fenntartású intézményekben, így a közszolgálatban, a közoktatásban, a közművelődésben, a közgyűjteményezésben, az egészségügyben és a szociális ellátó rendszerben dolgozó közalkalmazott vagy köztisztviselő kaphatja, aki kiemelkedő szakmai tevékenységével hozzájárult az önkormányzati intézmények megítélésének javításához, az ott végzett munka szakmai színvonalának emeléséhez és a lakosság körében történő elismeréséhez. Az elismerés adományozásának feltétele, hogy a közalkalmazott vagy köztisztviselő tevékenységét legalább 10 éven át folyamatosan Piliscsaba város (korábban: nagyközség) önkormányzati alapítású és fenntartású intézményeiben folytatta.

Jelölni évente egy alkalommal legfeljebb két személyt lehet. A Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért elismerő címet oklevél örökíti meg. A kitüntetett jogosult az oklevéllel járó jelvény viselésére. A Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért elismerő cím adományozásakor egyszeri, az elismerés rangjához méltó pénzjutalom társul. A pénzjutalom mindenkori összegét a képviselő-testület az adott évre vonatkozóan a költségvetési rendeletében a köztisztviselők, közalkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai között tervezi meg. A Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért elismerő cím a képviselő-testület által meghatározott városi rendezvény keretében kerül átadásra.

3. Dicséretes Piliscsabai Porta

A Dicséretes Piliscsabai Porta kitüntető cím annak a Piliscsaba város közigazgatási területén fekvő lakóingatlan tulajdonosának adományozható, amely lakóingatlan példamutatóan felel meg a köztisztasági és állattartási rendeletben foglalt normáknak és esztétikai szempontból tetszetős, a város dísze. Fentiek mellett az adományozás további feltétele, hogy az ingatlanon elhelyezkedő épületek a létesítésükkor hatályos Helyi Építési Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően – a településképi szempontok figyelembevételével – kerültek megépítésre, illetve elhelyezésre.

A Dicséretes Piliscsabai Porta cím elnyerésére pályázhatnak a város területén lakóingatlannal rendelkező természetes személyek. Évente legfeljebb hat Dicséretes Piliscsabai Porta cím adományozható. A Dicséretes Piliscsabai Porta kitüntető címet tábla örökíti meg, melyet az érintett ingatlanon kell jól láthatóan elhelyezni. A Dicséretes Piliscsabai Porta kitüntető címmel adományozott lakóingatlanok állapotát a bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri.

4. Piliscsabáért Emlékplakett

Piliscsabáért Emlékplakettet kaphat az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely tevékenységével a város érdekeit, jó hírét, megbecsülését szolgálta.

Évente legfeljebb hat darab Piliscsabáért Emlékplakett adományozható, melyből három darabot a képviselő-testület határozatával, három darabot a polgármester saját hatáskörben adományozhat.

5. Piliscsaba Vállalkozója díj

A Piliscsaba Vállalkozója díj adományozható azoknak a személyes és vállalkozásokkal összefüggő köztartozással nem rendelkező, egyéni vállalkozóknak vagy gazdasági társaságok személyesen közreműködő tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek, akik

a) olyan tradicionális, vagy modern ipari, kereskedelmi, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, vagy

b) jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.

A Piliscsaba Vállalkozója díj évente legfeljebb két személy számára adományozható. A díjhoz díszoklevél jár. A díszoklevél mellé Piliscsaba város zászlóját és Piliscsaba város címerét ábrázoló kör alakú bronzplakett jár. A Piliscsaba Vállalkozója díj átadása minden évben a képviselő-testület által meghatározott rendezvény keretében történik. A díjat a polgármester adja át. A díjazottak nevét, rövid életrajzát és az adományozó határozat másolatát igényes kivitelezésű almanachban kell rögzíteni. A díjazottak nevét, rövid életrajzát és az adományozó határozatot nyilvánosságra kell hozni a helyi médiában.

6. Kiemelkedő Sportteljesítményért díj

A Kiemelkedő Sportteljesítményért díj adományozható piliscsabai lakcímmel rendelkező és sportegyesületnél leigazolt sportolóknak.

A Kiemelkedő Sportteljesítményért díj évente három kategóriában 1-1 személy részére adományozható. Piliscsaba Junior Sportolója díjban részesíthető egy fő a 15 éves vagy annál fiatalabb korosztályból, Piliscsaba Sportolója díjban részesíthető egy fő a 15-30 éves korosztályból, és Piliscsaba Senior Sportolója díjban részesíthető egy fő a 30 évnél idősebb korosztályból.

A Kiemelkedő Sportteljesítményért díj átadása minden évben a képviselő-testület által meghatározott városi rendezvény keretében történik. A díjat a polgármester adja át.

 

Címkék: